بانک پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان

این مقیاس توسط صفارینیا، بر اساس نظریه لو و آلتمن و مطالعات تجربی جورجنسن و استدمن و کیل، موون و تارانت ساخته شده است. که دیدگاه نگرشی نسبت به دلبستگی مکان دارند. مقیاس مذکور، مشتمل بر 22 سوال می باشد که سه حیطه شناختی (هویت مکان)، عاطفی (دلبستگی عاطفی) و رفتاری (وابستگی مکان و پیوند

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی

پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر شامل 33 گویه و هدف آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان می باشد. این ابزار شکل اصلاح شده مقیاس‏ هارتر به عنوان یک ابزار سنجش انگیزش تحصیلی است.همان‏گونه که بیان شد مقیاس اصلی هارتر،انگیزش تحصیلی را با سؤال‏های دوقطبی می‏سنجد که یک قطب آن‏ انگیزش درونی و قطب

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده یک ابزار 20 سوالی است که برای سنجش دو بعد عمده عملکرد خانواده، یعنی همبستگی و انطباق پذیری تدوین شده است. این مقیاس بر اساس الگوی حلقوی پیچیده عملکرد خانواده ساخته شده است که بر وجود سه بعد محوری در عملکرد خانواده یعنی همبستگی، انطباق پذیری (قدرت تغییر

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)

این پرسشنامه دارای 21 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ارتباط دانش آمزان با مدرسه و ابعاد آن (وابستگی به مدرسه، التزام در مدرسه، تعهد به مدرسه، روابط با همسالان) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است دانلود رایگان پرسشنامه همراه با تفسیر

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی

مقياس خودسنجی 39 آيتمی است که توسط بائر و همکاران از طريق تلفيقگويه هايی از پرسشنامه ذهن آگاهی فريبرگ (FMI)، والش ، مقياس هوشياری و توجه ذهن آگاه (MAAS)، مقياس ذهن آگاهی کنچوکی (KIMS)، بائر و اسميت، و پرسشنامه ذهن آگاهی ((FFMQ ؛ بائر و همکاران، با استفاده از رويکرد تحليل عاملی تحول یافته است

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه ولع به غذا (PFQ-T)

این پرسشنامه دارای 39 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان ولع به غذا از ابعاد مختلف (فقدان کنترل، اشتغال ذهنی، گرسنگی لذت جویانه، هیجان، احساس گناه) است دانلود رایگان پرسشنامه همراه با تفسیر

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه تصویر بدنی (MBSRQ)

این پرسشنامه شامل 68 ماده است که توسط خود فرد پاسخ داده می‌شود و جهت ارزیابی نگرش فرد درباره ابعاد مختلف ساختار تصویر بدنی طراحی شده است. طبق تعریف کش و پروزینسکی ،نگرش فرد به تصویر بدنی شامل بخش های ارزیابی، شناختی و رفتاری است و آگاهی فرد از سلامتی و یا احساس بیماری را

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن (BDMCQ)

این پرسشنامه دارای 31 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد فراشناخت بدشکلی بدن، راهبردهای کنترل فراشناختی، “ائتلاف فکر- عمل یا درآمیختگی افکار، “باورهای مثبت و منفی فراشناختی، رفتارهای ایمنی است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است دانلود رایگان پرسشنامه همراه با تفسیر

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه اختلال خوردن (EAT-26)

نسخه اولیه آزمون نگرش به تغذیه در سال 1979 توسط کارنر و همکارانش با 41 عبارت تهیه شد. در مطالعات بعدی به دلیل طولانی بودن آزمون و اعتبار و روایی آن در سال 1989 نسخه 26 ماده ای آزمون با اعتبارو روایی نسبتا خنوبی پر استفاده ترین ابزار استانداری است که برای سنجش EAT- توسط

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه فعالیت فیزیکی (IPAQ)

فرم کوتاه پرسشنامه بین المللي فعالیت فیزیكي از9 سوال تشكیل شده است. در این پرسشنامه انواع فعالیتهاي بدني که فرد به عنوان بخشي از زندگي روزمره در طول 9 روز گذشته انجام می دهد، جمع آوري می شود. ابتدا براي فعالیتهاي بدني ذکر شده، معادلهاي متابولیک (Metabolic Equivalents)محاسبه می شود. معادل MET براي پیادهروي 3.3

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه بسامد خوراک (FFQ)

پرسشنامه بسامد خوراک یکی از معمولترین روش های استفاده شده در مطالعات اپیدمیولوژیک برای بررسی دریافت های غذایی و مواد مغذی در زمان های طولانی است که هزینه کم و توانایی بالایی در شرح الگوهای معمول دارد. شما می توانید این پرسشنامه را به صورت آنلاین همراه با آنالیز آنی از طریق نوتری پرس در

دانلود پرسشنامه »
اسکرول به بالا