بانک پرسشنامه

پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا(CCTDI)

فاشیون در تلاشی شش دوره در طي دو سال و در برای تعریف توافقی بر سر گرایش به تفکر انتقادی به شیوه ی دلفی از 46 متخصص حوزه های مختلف خواست تا آن را تعریف کنند. شرکت کنندگان در این طرح هسته ی اصلی مهارت های شناختی و بعد گرايش و خرده مهارت های آن

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36)

این پرسشنامه خودگزارشی که عمدتاً جهت بررسی کیفیت زندگی و سلامت استفاده می‌شود توسط ویر و شربورن (Ware & Sherbourne) (1) ساخته شد و دارای 36 عبارت است و 8 قلمرو عملکرد جسمی ، عملکرد اجتماعی ، ایفای نقش جسمی، ایفای نقش هیجانی ، سلامت روانی، سرزندگی، درد بدنی و سلامت عمومی را مورد ارزیابی

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه کوتاه شخصیتی پنج عاملی (NEO-FFI)

برای هر عبارت پرسشنامه یک مقیاس درجه بندی پنج رتبه ای وجود دارد که دارای ارزش صفر تا 4 است. برای برخی از جمله ها این نمره گذاری را ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم به ترتیب صفر تا تعلق می گیرد  و برای برخی دیگر برعکس. ترتیب سوالها در این پرسشنامه به گونه ای است

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه کمالگرایی هیل

این پرسشنامه برای ارزیابی کمالگرایی از مقیاس کمالگرایی هیل و همکاران (2004، به نقل از جمشیدی و همکاران، 1388) استفاده شد. این مقیاس دارای 59 گویه و 8 خرده مقیاس می­باشد. دانلود رایگان پرسشنامه همراه با تفسیر

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه فرم کوتاه فراشناخت ولز

این مقیاس خود گزارشی 30 سوالی، که توسط ولز در سال 1997 ساخته شده، باورهای افراد را درباره تفکرشان مورد سنجش قرار می‌دهد. پاسخ­ها بر اساس مقیاس چهار درجه­ای لیکرت (1: مخالفم، 2: کمی موافقم، 3: نسبتا موافقم، 4: کاملا موافقم) محاسبه می­شوند. پرسشنامه مذکور دارای 5 خرده مقیاس است. دانلود رایگان پرسشنامه همراه با

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه عزت نفس آیزنگ

این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان عزت نفس است. هرمزي نژاد (1380) روايي این پرسشنامه را براي دانشجويان دختر 74/0 و برای دانشجویان پسر 79/0 گزارش کرده است. ضریب پایای آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 88/0 و با استفاده از روش تنصیف 87/0 گزارش شده است. دانلود رایگان

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه صميميت زوجين

این پرسشنامه توسط استفان ووندن بروک و هانس برتمن (1995) ساخته شده و از 56 سوال تشکیل شده است.و5 شاخص درباره صمیمی بودن در ازدواج را می سنجد دانلود رایگان پرسشنامه همراه با تفسیر

دانلود پرسشنامه »

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری (بامریند)

پرسشنامه 30سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند)که فرم اولیه این پرسشنامه دارای 30 گویه است که توسط دیانا بامریند (1973)طراحی وساخته شد .این پرسشنامه توسط حسین پور (1381)،ترجمه شده است.  این پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین را در سه عامل اندازه گیری می کند. دانلود رایگان پرسشنامه همراه با تفسیر

دانلود پرسشنامه »
اسکرول به بالا