پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا(CCTDI)

مدیر سایت
فاشیون در تلاشی شش دوره در طي دو سال و در برای تعریف توافقی بر سر گرایش به تفکر انتقادی به شیوه ی دلفی از 46 متخصص حوزه های مختلف خواست تا آن را تعریف کنند. شرکت کنندگان در این طرح هسته ی اصلی مهارت های شناختی و بعد گرايش و خرده مهارت های آن را تعیین کرده و ویژگی های متفکر ایده آل را متذکر شدند.. ابزار به كار گرفته شده در اين پژوهش براي سنجش گرايش به تفكر انتقادي نسخه فارسی 26 گویه ای گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا با هشت عامل مي باشد.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on twitter
اسکرول به بالا