پرسشنامه کمالگرایی هیل

مدیر سایت
این پرسشنامه برای ارزیابی کمالگرایی از مقیاس کمالگرایی هیل و همکاران (2004، به نقل از جمشیدی و همکاران، 1388) استفاده شد. این مقیاس دارای 59 گویه و 8 خرده مقیاس می­باشد.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on twitter
اسکرول به بالا