پرسشنامه شیوه های فرزند پروری (بامریند)

مدیر سایت
پرسشنامه 30سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند)که فرم اولیه این پرسشنامه دارای 30 گویه است که توسط دیانا بامریند (1973)طراحی وساخته شد .این پرسشنامه توسط حسین پور (1381)،ترجمه شده است.  این پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین را در سه عامل اندازه گیری می کند.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on twitter
اسکرول به بالا