پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد

مدیر سایت
پرسشنامه 14سوالی بوفارد و همکاران (1995) ابزاری است برای سنجش خودتنظیمی که بر اساس نظریه شناختی –اجتماعی بندورا طراحی شده است. سوالات این پرسشنامه در مقیاس لیکرت بوده و دو عامل راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی خودتنظیمی را می­سنجد. ضريب پايايي کلي پرسشنامه بر اساس آلفاي کرانباخ 71/0 بدست آمده است پايايي خرده مقياس راهبردهاي شناختي 70/0 و خرده مقياس فراشناختي 68/0 گزارش شده است. پايايي آزمون فوق در پژوهشي که درسال (1382) توسط غلامي انجام گرفت 63/0 گزارش شده است.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on twitter
اسکرول به بالا