پرسشنامه کوتاه شخصیتی پنج عاملی (NEO-FFI)

مدیر سایت
برای هر عبارت پرسشنامه یک مقیاس درجه بندی پنج رتبه ای وجود دارد که دارای ارزش صفر تا 4 است. برای برخی از جمله ها این نمره گذاری را ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم به ترتیب صفر تا تعلق می گیرد  و برای برخی دیگر برعکس. ترتیب سوالها در این پرسشنامه به گونه ای است که هر سطر پاسخنامه (شامل 8 مورد برای پاسخ به عبارت) برای یک مقیاس منظور شده، بدین ترتیب که سطر اول پاسخنامه مرتبط به شاخص N1 و سطر دوم مربوط به شاخص E1 و سطر سوم مربوط به O1 و …. است. در انتهای هر سطر پاسخنامه نیز علامت اختصاری مقیاس آمده است.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on twitter
اسکرول به بالا