پرسشنامه عزت نفس آیزنگ

مدیر سایت
این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان عزت نفس است. هرمزي نژاد (1380) روايي این پرسشنامه را براي دانشجويان دختر 74/0 و برای دانشجویان پسر 79/0 گزارش کرده است. ضریب پایای آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 88/0 و با استفاده از روش تنصیف 87/0 گزارش شده است.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on twitter
اسکرول به بالا